header

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe zostało powołane w dniu 12 września 2013 roku z inicjatywy przyjaciół i trenerów Centrum Arrupe a w dniu 19 grudnia 2013 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  KRS 0000491687.
Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspieranie oraz inicjowanie działań propagujących misję i wizję doskonalenia liderów i wychowawców oraz wychowania dzieci i młodzieży, a w szczególności:

  1. troska o całościową i ciągłą formację liderów i wychowawców w duchu wrażliwości na potrzeby innych, wielkoduszności i świadomości ich odpowiedzialnej roli w kształtowaniu solidarnej przyszłości naszego zróżnicowanego społeczeństwa;
  2. rozwijanie wiedzy oraz umiejętności liderów i wychowawców;
  3. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
  4. podejmowanie zadań sprzyjających wychowaniu osób samodzielnie i krytycznie myślących, dostrzegających potrzebę przemiany świata i rozwijających swoje talenty;
  5. doskonalenie metod nauczania, wychowania i zarządzania oraz ich propagowanie;
  6. popularyzacja integralnego modelu wychowania i pedagogii;
  7. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
  8. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób społecznie wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, w tym: sierot, uzależnionych, współuzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych;
  9. idziałalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.